Działalność

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2021

………………………………………………………………………………………………………………..

I N F O R M A C J A

O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW W WIEPRZU W OKRESIE:

01.01.2018 – 31.12.2018 r.

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zrealizował następujące przedsięwzięcia:

 1. Działalność bieżąca:
 • eksploatacja 3 szt ujęć wody: SUW Gierałtowice, Sikora i Wieprz Górka
 • pobór i uzdatnianie wody, eksploatacja SUW Gierałtowice
 • eksploatacja 4 szt zbiorników na wodę i 5 szt przepompowni wody
 • eksploatacja 162.962 mb sieci wodociągowej i 2981,0 szt przyłączy o długości 157.329 mb na terenie Gminy Wieprz , miejscowości Głębowice, Radocza.
 • Wykrywanie nieszczelności sieci wodociągowej i usuwanie awarii wodociągowych
 • bieżąca kontrola jakości świadczonych usług – realizacja monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody wg harmonogramem zatwierdzonym przez Powiatowe Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne w Wadowicach i w Oświęcimiu.

Wprowadzenie nowych przepisów prawnych określających procedurę ustalania taryfy przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę . Zatwierdzenie nowej taryfy na okres 3 lat.

Opracowano i zatwierdzono nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieprz wraz ze zmianami dotychczasowych procedur w zakresie świadczonych usług.

2. Produkcja i sprzedaż wody ogółem:

 • pobrano i uzdatniono – 452.642 m³ wody w tym SUW G-ce – 432.200 m³ , Wieprz Górka – 19.976 m³ , Sikora – 466 m³
 • zakup hurtowy wody – 1.919 m³ wody w tym Andrychów 1151 m³, Kęty 768 m³
 • sprzedaż hurtowa /Radocza/ – 1969 m³
 • dostarczono odbiorcom – 427.973,67 m³ wody

Wzrost sprzedaży wody w stosunku do analogicznego okresu 2017 r o 2,71 %

 • Z budżetu Gminy Wieprz udzielono dopłaty dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Wieprz w wysokości 102.414,63 zł.
 • Aktualne taryfy w Gminie Wieprz:

– gospodarstwa domowe – cena netto 4,06 zł/m³ wody, po uwzględnieniu dopłaty0,30 zł do m³ wody 4,06 zł brutto.

– pozostali odbiorcy – cena netto 4,06 zł/m³ wody ,brutto 4,38 zl/m³

– opłata abonamentowa (2 miesięczny okres rozliczeniowy) – 5,69 netto zł/ odbiorcę/m-c, 6,15 brutto.

– opłata abonamentowa (3 miesięczny okres rozliczeniowy) – 4,15 netto zł/ odbiorcę/m-c, 4,48 brutto.

3. Inwestycje własne GZW Wieprz:

lp Opis zadania inwestycyjnego Wartość netto / zł /

1

Budowa i przyjecie do eksploatacji zbiornika na wodę pitną o poj. 440 m³ w Gierałtowicach

– dotacja celowa z UG Wieprz 350.000,00 zł

– środki GZW 44.674,39 zł

394.674,39

2

Modernizacja zbiornika na wodę Wieprz „Górka” – adaptacja do celów p.poż.

24.726,09

3

Przyjecie do eksploatacji agregatu prądotwórczego na fundamencie dla zasilania awaryjnego stacji pomp z szafa SZR i linia kablową – SUW Gierałtowice (nakłady z 2017 r.)

105.386,08

razem

524.786,56

4. Zakupy inwestycyjne ze środków GZW Wieprz

lp Nazwa sprzętu Wartość /netto/ zł
1 Zbiornik na ON z pompą

2.643,44

2 Rozbudowa telewizji przemysłowej SUW Gierałtowice

5.470,66

3 Przyjęcie do użytkowania programu komputerowego Finanse i Księgowość

12.810,74

4 Przyjęcie do użytkowania programu komputerowego Kadry i Płace

8.208,30

5 Zakup mebli biurowych

2.800,00

6 Zakup pompy głębinowej LOWARA

10.827,78

7 Zakup i montaż żurawia słupowego Gierałtowice

14.674,91

8 Zakup traktorka komunalnego KUBOTA z kosiarką bijakową

50.772,48

9 Zakup stetophonu- urządzenia do badania nieszczelności rurociągu

5.775,16

10

Zakup pompy szlamowej hydraulicznej

4.995,85

razem

118. 979,32

5. Remonty i nowe podłączenia:

Wodociąg Wieprz

Eksploatacja 40.791 mb sieci wodociągowej oraz 1.107 szt przyłączy wodociągowych o dł. 44.0140 mb będących na mieniu komunalnym oraz 81 szt /o dł. 3.194 mb przekazanych do eksploatacji GZW

 • Eksploatacja 2 szt przepompowni wody „Wieprz górka przedszkole i Wieprz reduktorownia” , Zbiornika wody V-300m³z pompownią podziemną oraz ujęcia wody podziemnej ” Wieprz Górka”
 • Wykonanie okresowych badań i pomiarów urządzeń elektrycznych w pompowniach wody i zbiorniku wyrównawczym zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.
 • Wymiana zużytych stalowych przyłączy wodociągowych na PE 32 -63mm.
 • Wymiana odcinka stalowej sieci wodociągowej DN 225mm na rurociąg PE o długości 48mb przy ul. Beskidzkiej.
 • Wykonano przebudowę przejścia rurociągiem DN 110 mm PE pod drogą powiatową Wieprz Biała Droga.
 • Wymiana 65mb sieci wodociągowej PE DN 110mb ul. Wrzosowa i Beskidzka
 • Wymiana przyłącza wody PE 63mm o dł. 100mb do budynku kościoła parafialnego przy ul Kościelnej z montażem pompy do celów p.poż.
 • Przebudowa i wymiana bramy wjazdowej na teren zbiornika wody w Wieprzu o wartości 8.536,59 zl.
 • Przegląd i sprawdzenie działania 153 szt hydrantów p. poż. ,wymiana niesprawnych hydrantów i zasuw hydrantowych.
 • Wykonanie przez inwestorów zewnętrznych i odbiór 4szt nowych przyłączy o dł. 294 mb o wartości 18.010,00 zł i przekazanych na mienie komunalne Gminy Wieprz.
 • Wykonanie przez inwestorów indywidualnych i odbiór 44 szt nowych przyłączy o dł. 2.014mb o wartości szac. 70.500zł i przekazanych do eksploatacji Gminnego Zakładu Wodociągów.
 • Dostawa odbiorcom 177.150 m³wody w tym: dla gospodarstw domowych 145.737 m³ i 31.413 m³dla odbiorców pozostałych. Stanowi to 41.39% ogółu sprzedaży.
 • Współpraca z wykonawcą inwestycji kanalizacji sanitarnej w zakresie uzgodnień, nadzoru i usuwaniem uszkodzeń urządzeń wodociągowych.
 • Rozpatrzono wnioski inwestorów indywidualnych i wydano 25 szt warunków przyłączeniowych do urządzeń wodociągowych z miejscowości Wieprz.
 • Terminowo usunięto wszystkie awarie na sieci wodociągowej i przyłączach wody.
 • Wymiana uszkodzonych wodomierzy po terminie ich legalizacji i montaż nowych -ogółem 397szt dotyczy wszystkich odbiorców.
 • Bieżąca wymiana zaworów i reduktorów wody u odbiorców usług dostawy wody.
 • Wykonanie 19 szt wcinek do sieci wodociągowej
 • Rozpoczęto prace przygotowawcze do rozbudowy sieci wodociągowej wzdłuż ul. Granicznej i Beskidzkiej zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych.

Wodociąg Frydrychowice

Eksploatacja 32.799,0mb sieci wodociągowej oraz 559 szt przyłączy wodociągowych o dł. 49.066,5 będących na mieniu komunalnym i 48szt o dł. 2.752mb przekazanych do eksploatacji GZW.

Eksploatacja pompowni i zbiornika V-300m³ , oraz przepompowni wody Frydrychowice Szkoła

 • Budowa przez inwestorów indywidualnych i odbiór 1szt nowego przyłącza wodociągowego DN 40-110mm PE o dł. 291mb i wartości 14.250,00 zł przekazanego na mienie komunalne Gminy Wieprz i do eksploatacji Gminnego Zakładu Wodociągów.
 • Wykonanie przez inwestorów indywidualnych i odbiór 21szt szt nowych przyłączy o dł. 1.318 mb o wartości szac. 46.200zł i przekazanych do eksploatacji Gminnego Zakładu Wodociągów.
 • Przeglądy serwisowe i usunięcie usterek i wykonanie drobnych napraw szafy sterowania i zestawu pompowego na pompowni Frydychowice Zbiornik .Wymiana 1 szt pompy wirowej o udoskonalonych parametrach hydraulicznych.
 • Wykonanie okresowych badań i pomiarów urządzeń elektrycznych, kontrola przewodów kominowych, wykonanie rocznego przeglądu obiektu budowlanego pompowni zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.
 • Przegląd i sprawdzenie działania, konserwacja 102szt hydrantów p. poż. -wymiana niesprawnych zasuw i hydrantów.
 • Dostawa odbiorcom 63.654 m³wody w tym: 60.500 m³ dla gospodarstw domowych i 3.154 m³dla odbiorców pozostałych. Stanowi to 14,87 % ogółu sprzedaży i jej wzrost o 2,26 % w stosunku do 2017 r.
 • Rozpatrzono wnioski i wydano 21szt warunków przyłączeniowych do urządzeń wodociągowych dla inwestorów indywidualnych w miejscowości Frydrychowice.
 • Terminowo usunięto wszystkie awarie na sieci wodociągowej i przyłączach wody.
 • Wymiana uszkodzonych wodomierzy po terminie ich legalizacji i montaż nowych -ogółem 397szt dotyczy wszystkich odbiorców GZW.
 • wymiana zaworów i reduktorów wody u odbiorców usług dostawy wody
 • Wykonanie 16 szt wcinek do sieci wodociągowej
 • Rozpoczęto prace przygotowawczo – dokumentacyjne do rozbudowy sieci wodociągowej wzdłuż ul. Bukowej o dł. ok. 1.500mb zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych.

Wodociąg Nidek

 • Eksploatacja 19.279,0 mb sieci wodociągowej oraz 278 szt przyłączy

wodociągowych o dł. 12.809,5 mb będących na mieniu komunalnym i 22szt o dł.1.054 mb przekazanych do eksploatacji GZW.

 • Eksploatacja pompowni wody i zestawu pompowego Nidek ul. Św. Szymona 18.
 • Wykonanie przez inwestora zewnetrznego i odbiór 1 szt nowego przyłącza o dł.296,0mb o wartości 8.050,0 i przekazanego do eksploatacji Gminnego Zakładu Wodociągów .
 • Przegląd i sprawdzenie działania, konserwacja 85 szt hydrantów p. poż. , wymiana niesprawnych hydrantów i ich zasuw.
 • Rozpatrzono wnioski inwestorów indywidualnych i wydano 11szt warunków przyłączeniowych do urządzeń wodociągowych w miejscowości Nidek.
 • Terminowo usunięto wszystkie awarie na sieci wodociągowej i przyłączach wody.
 • Wymiana uszkodzonych wodomierzy po terminie ich legalizacji i montaż nowych -ogółem 397szt dotyczy wszystkich odbiorców GZW.
 • Bieżąca wymiana zaworów i reduktorów wody u odbiorców usług dostawy wody.
 • Wykonanie 9szt wcinek do sieci wodociągowej

Dostawa odbiorcom 45.189 m³wody w tym: 42.272 m³ dla gospodarstw domowych i 2.917 m³dla odbiorców pozostałych. Stanowi to 10,56 % ogółu sprzedaży .

Wodociąg Przybradz

 • Eksploatacja 13.879,0mb sieci wodociągowej oraz 216 szt przyłączy wodociągowych o dł. 13.193mb będących na mieniu komunalnym i 15szt o dł. 777mb przekazanych do eksploatacji GZW.
 • Rozpatrzono wnioski inwestorów indywidualnych i wydano 5 szt warunków przyłączeniowych do urządzeń wodociągowych w miejscowości Przybradz.

Dostawa odbiorcom 29.045 m³wody w tym: 27.790 m³ dla gospodarstw domowych i 1.255 m³dla odbiorców pozostałych. Stanowi to 6,79 % ogółu sprzedaży i jej wzrost o 16,5 % w stosunku do 2017 r.

 • Terminowo usunięto wszystkie awarie na sieci wodociągowej i przyłączach wody.
 • Wymiana uszkodzonych wodomierzy po terminie ich legalizacji i montaż nowych -ogółem 397szt dotyczy wszystkich odbiorców GZW.
 • Bieżąca wymiana zaworów i reduktorów wody u odbiorców usług dostawy wody.
 • Wykonanie 5szt wcinek do sieci wodociągowej

Wodociąg Gierałtowice-Gierałtowiczki

 • Eksploatacja 30.062,0mb sieci wodociągowej ,oraz 424szt przyłączy wodociągowych o dł. 18.399,0 będących na mieniu komunalnym i 23 szt o dł.835mb przekazanych do eksploatacji eksploatacji GZW.
 • Wykonanie przez inwestorów indywidualnych i odbiór 11 szt nowych przyłączy o dł.478mb o wartości szac. 17.200,0zł i przekazanych do eksploatacji Gminnego Zakładu Wodociagów.

Gierałtowice : Dostawa odbiorcom 42.297 m³wody w tym: 40.242 m³ dla gospodarstw domowych i 2.055 m³dla odbiorców pozostałych. Stanowi to 9,88 % ogółu sprzedaży .

Gierałtowiczki : Dostawa odbiorcom 13.086 m³wody w tym: 12.721 m³ dla gospodarstw domowych i 347 m³dla odbiorców pozostałych. Stanowi to 3,05 % ogółu sprzedaży.

 • Przegląd i sprawdzenie działania, konserwacja 100% szt hydrantów p. poż. wymiana niesprawnych hydrantów i ich zasuw .
 • Remont rurociągów instalacji przelewowej odpowietrzającej istniejącego zbiornika wody czystej SUW Gierałtowice.
 • Wymiana awaryjnego odcinka sieci magistralnej przy ul. Leśnej w Gierałtowiczkach PE 160mm odł. 86mb.
 • Remont czerpni wody w studni kopanej SK-6 na ujęciu wody.
 • Rozpatrzono wnioski inwestorów indywidualnych i wydano 11 szt warunków przyłączeniowych do urządzeń wodociągowych w miejscowości Gierałtowice i Gieraltowiczki.
 • Terminowo usunięto wszystkie awarie na sieci wodociągowej i przyłączach wody.
 • Wymiana uszkodzonych wodomierzy po terminie ich legalizacji i montaż nowych -ogółem 397szt dotyczy wszystkich odbiorców GZW.
 • Bieżąca wymiana zaworów i reduktorów wody u odbiorców usług dostawy wody.
 • Wykonanie 9 szt wcinek do sieci wodociągowej.
 • Remont i wymiana instalacji elektrycznej w dotychczasowym zbiorniku wody czystej SUW Gierałtowice – wartość 6.799,0/netto/.
 • Zakup i wymiana pompy SUW Gierałtowice o wartości 10.827,78/netto/
 • Wymiana drzwi wewnętrznych szt 12 w starej części SUW o wartości robót 10.068,06 zł
 • Remont instalacji CO z wymianą pieca gazowego wartość – 16.164,23zł
 • Remont elewacji zewnętrznej SUW /stara część / wartość – 8.182,00 zł

Wieprz, 04 styczeń 2019 r

……………………………………………………………………………………………………………..

I N F O R M A C J A

O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW W WIEPRZU W OKRESIE:

01.01.2017 – 30.12.2017r.

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zrealizował następujące przedsięwzięcia:

 1. Działalność bieżąca:
 • eksploatacja 3 szt ujęć wody: SUW Gierałtowice, Sikora i Wieprz Górka
 • pobór i uzdatnianie wody, eksploatacja SUW Gierałtowice
 • eksploatacja 4 szt zbiorników na wodę i 5 szt przepompowni wody
 • eksploatacja 162.962 mb sieci wodociągowej i 2975,0 szt przyłączy o długości 155.844mb na terenie Gminy Wieprz , miejscowości Głębowice, Radocza.
 • Wykrywanie nieszczelności sieci wodociągowej i usuwanie awarii wodociągowych
 • bieżąca kontrola jakości świadczonych usług – realizacja monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody wg harmonogramem zatwierdzonym przez Powiatową Stację – Sanitarno Epidemiologiczną w Wadowicach

2. Inwestycje własne GZW Wieprz:

lp Opis zadania inwestycyjnego Wartość netto / zł /

1

Przyjecie do eksploatacji sieci wodociągowej DN 110mmPE odł.1039mb w Gierałtowiczkach o wartości 114.835,58

2

Przyjecie do eksploatacji sieci wodociągowej DN 110mmPE odł.437mb Wieprz Centrum-Pogórze o wartości 42.093,23

2

Modernizacja stolarki drzwiowej- montaż 2szt drzwi przeciwpożarowych w budynku SUW Gierałtowice

4.925,94

3

Budowa agregatu pradotwórczego na fundamencie dla zasilania awaryjnego stacji pomp z szafa SZR i linia kablową – SUW Gierałtowice

97.197,0

5

Modernizacja i rozbudowa /etap II/ zdalnego radiowego sterowania między obiektowego : SUW-pompownia Frydrychowice

5.126,50

razem

107.249,44

3.Zakupy inwestycyjne ze środków GZW Wieprz

lp Nazwa sprzętu Wartość /netto/ zł
1 Drukarka termiczna APEX-4

2.200,00

2 Zestaw narzędzi akumulatorowych Milwaukee

2.600,77

3 Dmuchawa spalinowa Makita

1.908,89

4 Myjka ciśnieniowa 3-faz.

4.306,26

5 Pompa pionowa LOWARA szt 2

21.464.29

6 Program księgowo-kadrowo-płacowy

24.460,00

razem

56.940,21

 1. Remonty i nowe podłączenia:

Wodociąg Wieprz

Eksploatacja 40.791mb sieci wodociągowej oraz 1.103 szt przyłączy wodociągowych o dł. 43.720 mb będących na mieniu komunalnym oraz 37 szt /o dł. 1.180mb przekazanych do eksploatacji GZW

 • Eksploatacja 2 szt przepompowni wody „Wieprz górka przedszkole i Wieprz reduktorownia” , Zbiornika wody V-300m³z pompownią podziemną oraz ujęcia wody podziemnej ” Wieprz Górka”
 • Wykonanie okresowych badań i pomiarów urządzeń elektrycznych w pompowniach wody i zbiorniku wyrównawczym zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.
 • Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci i przyłączy wodociągowych objętych remontem i wymianą o wartości 6.180 zł/netto/.
 • Wykonanie remontu i przebudowy studni redukcyjnej DN1200mm ,montaż reduktora DN 80mm na połączeniu wodociągu z Andrychowem przy ul. Górskiej . Wartość robót ok. 10.000zł.
 • Wymiana stalowych przyłączy wodociągowych na PE 32 -63mm o dł. 792mb/19szt przy ul. Beskidzka ,Lipowa, Kuwik ,Górska. Wartość wykonanych robót ok. 51.480zł
 • Przegląd i sprawdzenie działania 153 szt hydrantów p. poż. ,wymiana niesprawnych hydrantów i zasuw hydrantowych.
 • Wymiana zestawu hydroforowego pompownia Zbiornik Wieprz.
 • Wykonanie przez inwestorów indywidualnych i odbiór 3szt szt nowych przyłączy o dł. 227mb o wartości 9.340,0zł i przekazanych na mienie komunalne Gminy Wieprz.
 • Wykonanie przez inwestorów indywidualnych i odbiór 15szt szt nowych przyłączy o dł. 643mb o wartości29.313,0zł i przekazanych do eksploatacji Gminnego Zakładu Wodociągów.
 • Dostawa odbiorcom 182540 m³wody w tym: dla gospodarstw domowych 153498 m³ i 29042 m³dla odbiorców pozostałych. Stanowi to 43,81% ogółu sprzedaży. Wzrost sprzedaży o 7,97 % w stosunku do roku poprzedniego.
 • Współpraca z wykonawcą inwestycji kanalizacji sanitarnej w zakresie uzgodnień, nadzoru i usuwaniem uszkodzeń urządzeń wodociągowych.
 • Rozpatrzono wnioski inwestorów indywidualnych i wydano 26szt warunków przyłączeniowych do urządzeń wodociągowych z miejscowości Wieprz. Wzrost o 15,4% w stosunku do 2016r.
 • Terminowo usunięto wszystkie awarie na sieci wodociągowej i przyłączach wody.
 • Wymiana uszkodzonych wodomierzy po terminie ich legalizacji i montaż nowych -ogółem 366szt dotyczy wszystkich odbiorców.
 • Bieżąca wymiana zaworów i reduktorów wody u odbiorców usług dostawy wody.
 • Wykonanie 34 szt wcinek do sieci wodociągowej

Wodociąg Frydrychowice

Eksploatacja 32.799,0mb sieci wodociągowej oraz 558 szt przyłączy wodociągowych o dł. 48.775,5 będących na mieniu komunalnym i 27szt o dł. 1.434mb przekazanych do eksploatacji GZW.

Eksploatacja pompowni i zbiornika V-300m³ , oraz przepompowni wody Frydrychowice Szkoła

 • Budowa przez inwestorów indywidualnych i odbiór 13szt nowych przyłączy wodociągowych DN 32-40mm PE o dł. 824mb i wartości 22.771,0zł i przekazanych do eksploatacji Gminnego Zakładu Wodociągów.
 • Przeglądy serwisowe i usunięcie usterek szafy sterowania zestawu pompowego na pompowni Frydychowice Zbiornik .Wymiana 1 szt pompy wirowej o udoskonalonych parametrach hydraulicznych.
 • Wykonanie okresowych badań i pomiarów urządzeń elektrycznych, kontrola przewodów kominowych, wykonanie 5-cio letniego przeglądu obiektu budowlanego pompowni zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.
 • Przegląd i sprawdzenie działania, konserwacja 102szt hydrantów p. poż. -wymiana niesprawnych zasuw i hydrantów.
 • Dostawa i montaż czerpni powietrza oraz wentylatora wyciagowego w pomieszczeniu agregatu pradotwórczego pompowni Frydrychowice – Zbiornik o wartości 2.100zł/netto/.
 • Modernizacja urządzeń zdalnego cyfrowego sterowania radiowego pomiędzy Zbiornik wody Frydrychowice -SUW Gierałtowice- wartość 5.900,00 zł/netto/.
 • Dostawa odbiorcom 52380 m³wody w tym: 49129 m³ dla gospodarstw domowych i 3.251 m³dla odbiorców pozostałych. Stanowi to 12,57% ogółu sprzedaży i jej wzrost o 0,8964 % w stosunku do 2016 r.
 • Rozpatrzono wnioski i wydano 24szt warunków przyłączeniowych do urządzeń wodociągowych dla inwestorów indywidualnych z miejscowości Frydrychowice jest to wzrost o 266,6% w stosunku do 2016r
 • Terminowo usunięto wszystkie awarie na sieci wodociągowej i przyłączach wody.
 • Wymiana uszkodzonych wodomierzy po terminie ich legalizacji i montaż nowych -ogółem 366szt dotyczy wszystkich odbiorców.
 • wymiana zaworów i reduktorów wody u odbiorców usług dostawy wody
 • Wykonanie 12 szt wcinek do sieci wodociągowej
 • przekazano do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Frydrychowicach środek trwały – agregat prądotwórczy 45KW o wartości 13.688,26 zł.

Wodociąg Nidek

 • Eksploatacja 19.279,0mb sieci wodociągowej oraz 277 szt przyłączy

wodociągowych o dł. 12.513,5 będących na mieniu komunalnym i 12szt o dł.617mb przekazanych do eksploatacji GZW.

 • Eksploatacja pompowni wody i zestawu pompowego Nidek Matusiak.
 • Wykonanie przez inwestorów indywidualnych i odbiór 3 szt nowych przyłączy o dł.257,0mb o wartości 6.700,0 i przekazanych do eksploatacji Gminnego Zakładu Wodociągów .
 • Przegląd i sprawdzenie działania, konserwacja 85szt hydrantów p. poż. , wymiana niesprawnych hydrantów i ich zasuw.
 • Rozpatrzono wnioski inwestorów indywidualnych i wydano 10szt warunków przyłączeniowych do urządzeń wodociągowych w miejscowości Nidek.
 • Wykonanie remontu i przebudowy węzła w strefie zasuw przeznaczonego do płukania końcówek sieci wodociągowej w rejonie ul. Biała Droga na połączeniu z siecią ZWiK Andrychów.
 • Terminowo usunięto wszystkie awarie na sieci wodociągowej i przyłączach wody.
 • Wymiana uszkodzonych wodomierzy po terminie ich legalizacji i montaż nowych -ogółem 366szt dotyczy wszystkich odbiorców.
 • Bieżąca wymiana zaworów i reduktorów wody u odbiorców usług dostawy wody.
 • Wykonanie 7szt wcinek do sieci wodociągowej

Dostawa odbiorcom 40.883 m³wody w tym: 34164 m³ dla gospodarstw domowych i 6.719 m³dla odbiorców pozostałych. Stanowi to 9,81 % ogółu sprzedaży .

 • Wymiana i remont 900mb sieci wodociągowej w Nidku ,ul. Słoneczna. Wartość robót ok. 45 tys. zł.

Wodociąg Przybradz

 • Eksploatacja 13.879,0mb sieci wodociągowej oraz 216 szt przyłączy wodociągowych o dł. 13.193mb będących na mieniu komunalnym i 8szt o dł.496mb przekazanych do eksploatacji GZW.
 • Rozpatrzono wnioski inwestorów indywidualnych i wydano 3szt warunków przyłączeniowych do urządzeń wodociągowych w miejscowości Przybradz.

Dostawa odbiorcom 25.279 m³wody w tym: 24.022 m³ dla gospodarstw domowych i 1.257 m³dla odbiorców pozostałych. Stanowi to 6,067 % ogółu sprzedaży i jej wzrost o 1,436 % w stosunku do 2016 r.

 • Terminowo usunięto wszystkie awarie na sieci wodociągowej i przyłączach wody.
 • Wymiana uszkodzonych wodomierzy po terminie ich legalizacji i montaż nowych -ogółem 366szt dotyczy wszystkich odbiorców.
 • Bieżąca wymiana zaworów i reduktorów wody u odbiorców usług dostawy wody.
 • Wykonanie 2szt wcinek do sieci wodociągowej

Wodociąg Gierałtowice-Gierałtowiczki

 • Eksploatacja 30.062,0mb sieci wodociągowej / wzrost o 1.039mb/,oraz 424szt przyłączy wodociągowych o dł. 18.399,0 będących na mieniu komunalnym i 12 szt o dł.357mb przekazanych do eksploatacji eksploatacji GZW.
 • Wykonanie przez inwestorów indywidualnych i odbiór 3 szt nowych przyłączy o dł.343mb o wartości 8.165,0zł i przekazanych na mienie komunalne Gminy Wieprz.
 • Wykonanie przez inwestorów indywidualnych i odbiór 3 szt nowych przyłączy o dł.57mb o wartości 3.800,0zł i przekazanych do eksploatacji Gminnego Zakładu Wodociagów.

Gierałtowice : Dostawa odbiorcom 45.931 m³wody w tym: 42.897 m³ dla gospodarstw domowych i 3.034 m³dla odbiorców pozostałych. Stanowi to 11,023 % ogółu sprzedaży .

Gierałtowiczki : Dostawa odbiorcom 13.086 m³wody w tym: 12.913 m³ dla gospodarstw domowych i 173 m³dla odbiorców pozostałych. Stanowi to 3,14 % ogółu sprzedaży.

 • Przegląd i sprawdzenie działania, konserwacja 100% szt hydrantów p. poż. wymiana niesprawnych hydrantów i ich zasuw .
 • Zakup i wymiana złóż filtracyjnych w filtrach ciśnieniowych SUW Gierałtowice Wartość złoża dolomitowego /24,0t/ -5.179,20/netto/.
 • Wymiana części rurociągów między studniami na ujęciu wody w Gierałtowicach DN 40,63,160mm PE o długości 196mb, wartość robót 9.000zł
 • Rozpatrzono wnioski inwestorów indywidualnych i wydano 8szt warunków przyłączeniowych do urządzeń wodociągowych w miejscowości Gierałtowice i Gieraltowiczki.
 • Terminowo usunięto wszystkie awarie na sieci wodociągowej i przyłączach wody.
 • Wymiana uszkodzonych wodomierzy po terminie ich legalizacji i montaż nowych -ogółem 366szt dotyczy wszystkich odbiorców
 • Bieżąca wymiana zaworów i reduktorów wody u odbiorców usług dostawy wody.
 • Wykonanie 10 szt wcinek do sieci wodociągowej.
 • Remont i wymiana instalacji elektrycznej w sterowni SUW Gierałtowice – wartość 15.487,50./netto/.
 • Zakup i wymiana pompy głębinowej Lowara – studnia zbiorcza SUW Gierałtowice o wartości 9.900,0/netto/.

.

4. Produkcja i sprzedaż wody ogółem:

 • pobrano i uzdatniono – 455.489 m³ wody w tym SUW G-ce -429.200 m³ , Wieprz Górka – 22.014 m³ , Sikora – 4.275 m³
 • zakup hurtowy wody – 1.181 m³ wody w tym Andrychów 521 m³ /za okres 11m-cy/, Kęty 660m³za okres 11-mcy/
 • sprzedaż hurtowa /Radocza/ – 2886 m³
 • dostarczono odbiorcom – 416667,42 m³ wody w tym:

– gospodarstwa domowe – 357345,42 m³wody

– pozostali odbiorcy – 59.322 m³ wody

Wzrost sprzedaży wody w stosunku do analogicznego okresu 2016r o 1,81 %

 • Z budżetu Gminy Wieprz udzielono dopłaty dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Wieprz w wysokości 115.584,58zł 0,35 zł netto do 1 m³ wody.
 • Aktualne taryfy:

gospodarstwa domowe – cena netto 4,04 zł/m³ wody, po dopłacie 3,99zł brutto.

Pozostali odbiorcy – cena netto 4,04zł/m³ wody ,brutto 4,36zl/m³

Opłata abonamentowa – 5,66 netto zł/ odbiorcę/m-c, 6,11 brutto.

Wieprz , 3 stycznia 2018r

…………………………………………………………………………………………………………………

Stan środków trwałych w Gminnym Zakładzie Wodociągów w Wieprzu

na dzień 31.12.2018 r.

Stan środków trwałych GZW 2018

……………………………………………………………………………………………………………………….

Stan środków trwałych w Gminnym Zakładzie Wodociągów w Wieprzu

na dzień 31.12.2017 r.

Stan środków Trwałych GZW 2017

……………………………………………………………………………………………………………….

Plan przychodów i kosztów

w Gminnym Zakładzie Wodociągów w Wieprzu w 2019 r.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Plan przychodów i kosztów

w Gminnym Zakładzie Wodociągów w Wieprzu w 2018 r.

……………………………………………………………………………………………………………………..

Informujemy, że dane osobowe będące w posiadaniu Gminnego Zakładu Wodociągów są chronione i będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Zakładu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku ( Dz. U. z 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zmianami)

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Wodociągów w Wieprzu za 2016 rok.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Wodociągów w Wieprzu za 2016 rok

 

          I N F O R M A C J A

O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓWW WIEPRZU  W OKRESIE:

                                               01.01.2016 – 30.12.2016 r.

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zrealizował następujące przedsięwzięcia:

 1. Działalność bieżąca:

–  eksploatacja  3 szt ujęć wody: SUW  Gierałtowice, Sikora i Wieprz Górka

–   pobór i uzdatnianie wody, eksploatacja SUW Gierałtowice

–  eksploatacja  4 szt zbiorników na wodę i 5 szt przepompowni wody

–  eksploatacja 161.486 mb sieci wodociągowej i 2968,0 szt przyłączy o długości 155.844mb

–  wykrywanie nieszczelności sieci wodociągowej i usuwanie awarii wodociągowych

–  bieżąca kontrola jakości świadczonych usług – realizacja monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Powiatową Stację – Sanitarno Epidemiologiczną w Wadowicach

      2.   Inwestycje własne GZW Wieprz:

 

lp

                                Opis zadania inwestycyjnego

Wartość netto / zł /

1

Rozbudowa sieci wodociągowej w Gierałtowiczkach II etap, w 2016r wykonano 399 mb PE 110mm , Przewiert sterowany DN 160mm o dł. 206mb.Zgłoszenie zakończenia inwestycji styczeń 2017r

62.627,58

2

Rozbudowa sieci wodociągowej Wieprz Podgórze, Wieprz Centrum . Wykonano sieć wodociągową PE 110mm o długości 437mb.Zgłoszenie zakończenia inwestycji styczeń 2017r.

29.533,29

3

Budowa zbiornika na wodę v-440m³ w Gierałtowicach – opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę

23.800,00

4

Opracowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę -Budowa agregatu prądotwórczego SUW Gierałtowice

5.730,00

5

Modernizacja zdalnego sterowania międzyobiektowego : SUW -Zbiornik wieżowy-pompownia Frydrychowice- zbiornik Wieprz

w tym: SUW 8.100zł ,zbiornik wież. 7.200zł , pompow. F-ce 5.900zł , zbiornik Wieprz 18.350zł

39.550,00

                                                                                            razem

 161.300,87       

 

 3.Zakupy inwestycyjne ze środków GZW Wieprz

 

lp

                                Nazwa sprzętu

      Wartość /netto/ zł

1

Pompy wirowe, pompy głębinowe

w tym: SUW Gieraltowice -3szt            30.098,56zł

           -pomp. Wieprz Przedszk.           4.842,88zł

        34.941,44

2

Telewizja przemysłowa na obiekcie SUW Gierałtowice

5.160,00

3

Zakup i wdrożenie programu komputerowego-rozliczenie sprzedaży wody

25.109,00

                                                                                razem

                         65.210,44

 

 4.Remonty i nowe podłączenia:

 

Wodociąg Wieprz

Eksploatacja 40.354mb sieci wodociągowej oraz 1.100 szt przyłączy wodociągowych o dł. 43.493 mb będących na mieniu komunalnym oraz 22 szt /o dł. 537mb w eksploatacji GZW

 • Eksploatacja 2 szt przepompowni wody „Wieprz górka przedszkole” i „Wieprz reduktorownia” , Zbiornika wody V-300m³z pompownią podziemną oraz  ujęcia wody podziemnej ” Wieprz Górka”

l  Wymiana sieci wodociągowej DN32 stal na DN110mmPE o długości 147mb

l  Przebudowa przejścia pod ciekiem wodnym przy ul. Podgórze- przewiert sterowany DN 160mm PE o długości 48mb

l  Wykonanie dodatkowego zasilania w wodę ul. Podgórze i ul. Górskiej

l  Wykonanie remontu i przebudowy studni redukcyjnej DN1200mm ,montaż reduktora DN 100mm na połączeniu wodociągu z Andrychowem przy ul. Biała Droga. Wartość robót ok. 11.000zł.

l  Wymiana stalowych przyłączy wodociągowych na PE 32 -50mm o dł. 679mb/21szt przy ul. Beskidzka , Podgórze, Kuwik , Kalinowa i Wadowicka. Wartość wykonanych robót ok. 47.530zł

l  Przegląd i sprawdzenie działania 148szt hydrantów p. poż. ,wymiana niesprawnych hydrantów i zasuw hydrantowych.

l  Wykonanie na terenie zbiornika wody studni hydroforowej z uzbrojeniem technologicznym do zasilania punktu poboru wody na cmentarzu parafialnym w Wieprzu.

l  Przebudowa instalacji elektrycznej  i montaż  urządzeń sterowania radiowego na zbiorniku wody V-300m³.

l  Wykonanie przez inwestorów indywidualnych i odbiór 18 szt nowych przyłączy o dł. 978mb i wartości 21.189,0zł.

l  Oznaczono tablicami informacyjnymi teren  pośredniej ochrony sanitarnej ujęcia wody Suw Gierałtowice na terenie miejscowości Wieprz.

l  Dostawa odbiorcom 169.070,6 m³wody w tym:  dla gospodarstw domowych 142.529,2m³ i 26.541,4m³dla odbiorców pozostałych. Stanowi to 41,31% ogółu sprzedaży. Wzrost sprzedaży o 2,3% w stosunku do roku poprzedniego.

Współpraca z wykonawcą inwestycji kanalizacji sanitarnej w zakresie uzgodnień, nadzoru i usuwaniem uszkodzeń urządzeń wodociągowych.

l  Terminowo usunięto wszystkie awarie na sieci wodociągowej i przyłączach wody.

l  Wymiana uszkodzonych wodomierzy i po terminie ich legalizacji

l  wymiana zaworów i reduktorów wody u odbiorców usług dostawy wody.

l  Dokończenie rozbudowy sieci wodociągowej Wieprz Centrum  i Wieprz Podgórze rurociąg PE 110mm o długości 437mb i wartości 29.593,29zł/netto/.

Wykonanie pętli wodociągowej umożliwiającej awaryjną dwukierunkową dostawę wody z ul. Centralnej do ul. Beskidzkiej.

l  Rozpatrzono wnioski i wydano 22szt warunków przyłączeniowych do urządzeń wodociągowych dla inwestorów indywidualnych z miejscowości Wieprz

l  Terminowo usunięto wszystkie awarie na sieci wodociągowej i przyłączach wody.

l  Wymiana uszkodzonych wodomierzy i po terminie ich legalizacji

l  wymiana zaworów i reduktorów wody u odbiorców usług dostawy wody.

 

Wodociąg Frydrychowice

 

Eksploatacja  32.799,0mb sieci wodociągowej oraz 558 szt przyłączy wodociągowych o dł. 48.775,5 będących na mieniu komunalnym i 14szt o dł. 610mb w eksploatacji GZW.

Eksploatacja pompowni i zbiornika V-300m³ , oraz przepompowni wody Frydrychowice Szkoła

l  Budowa  i odbiór 9szt  nowych przyłączy wodociągowych DN 32-63mm PE o dł. 1.071mb i wartości 20.079,0zł./inwestorzy indywidualni/.

l  Pogwarancyjny przegląd i usunięcie usterek szafy sterowania zestawu pompowego na pompowni Frydychowice Zbiornik .Wymiana 1 szt pompy wirowej o udoskonalonych parametrach hydraulicznych.

l  Przegląd i sprawdzenie działania, konserwacja 101szt hydrantów p. poż.   -wymiana niesprawnych zasuw i hydrantów.

l  Przegląd i regulacja agregatu prądotwórczego z panelem sterującym , będącym rezerwowym źródłem zasilania energetycznego pompowni.

l  Modernizacja urządzeń zdalnego cyfrowego sterowania radiowego pomiędzy Zbiornik wody Frydrychowice -SUW Gierałtowice- wartość 5.900,00 zł/netto/.

l  Oznaczono tablicami informacyjnymi teren  pośredniej ochrony sanitarnej ujęcia wody Suw Gierałtowice na terenie miejscowości Frydrychowice.

l  Dostawa odbiorcom 51.914,6 m³wody w tym: 48.878,6m³ dla gospodarstw domowych i 3.036m³dla odbiorców pozostałych. Stanowi to 12,69% ogółu sprzedaży i jej wzrost o 5,46% w stosunku do 2015r.

l  Rozpatrzono wnioski i wydano 9szt warunków przyłączeniowych do urządzeń wodociągowych dla inwestorów indywidualnych z miejscowości Frydrychowice

l  Terminowo usunięto wszystkie awarie na sieci wodociągowej i przyłączach wody.

l  Wymiana uszkodzonych wodomierzy i po terminie ich legalizacji

l  wymiana zaworów i reduktorów wody u odbiorców usług dostawy wody.

  Wodociąg  Nidek

 

 • Eksploatacja  19.279,0mb sieci wodociągowej oraz 276 szt przyłączy wodociągowych o dł. 12.479,5 będących na mieniu komunalnym i 10szt o dł.394mb w eksploatacji GZW.
 • Eksploatacja pompowni wody i zestawu pompowego Nidek Matusiak.
 • Wykonanie przez inwestorów indywidualnych i odbiór 10 szt nowych przyłączy o dł.337,0mb o wartości 15.285,0zł
 • Przegląd i sprawdzenie działania, konserwacja 82szt hydrantów p. poż. , wymiana niesprawnych hydrantów i ich zasuw.
 • Oznaczono tablicami informacyjnymi teren  pośredniej ochrony sanitarnej ujęcia wody Suw Gierałtowice na terenie miejscowości Nidek.
 • Wykonanie remontu i przebudowy studni redukcyjnej DN1200mm ,montaż reduktora DN 100mm na połączeniu wodociągu z siecią Gminy Andrychów przy ul. Biała Droga co stanowi dodatkowe rezerwowe źródło zasilania miejscowości Nidek. Wartość robót ok. 11.000zł.
 • Terminowo usunięto wszystkie awarie na sieci wodociągowej i przyłączach wody.
 • Wymiana uszkodzonych wodomierzy i po terminie ich legalizacji
 • wymiana zaworów i reduktorów wody u odbiorców usług dostawy wody.

Dostawa odbiorcom 45.773,3 m³wody w tym: 339.787,3m³ dla gospodarstw domowych i 5.986m³dla odbiorców pozostałych. Stanowi to 11,18 % ogółu sprzedaży i jej wzrost o 18,85% w stosunku do 2015r.

 • Przekazanie do eksploatacji  sieci wodociągowej w Nidku 1.232 mb PE 110mm , dodatkowa linia zasilająca miejscowość Nidek w wodę z ujęcia wody w Gierałtowicach

65.787,66zł

     Wodociąg  Przybradz

 

 • Eksploatacja  13.879,0mb sieci wodociągowej oraz 216 szt przyłączy wodociągowych o dł. 13.193mb będących na mieniu komunalnym i 8szt o dł.496mb w eksploatacji GZW.
 • Wykonanie przez inwestorów indywidualnych i odbiór 2 szt nowych przyłączy odł.164,0mb o wartości 2.590,0zł
 • Rozpatrzono wnioski i wydano 2szt warunków przyłączeniowych do urządzeń wodociągowych dla inwestorów indywidualnych z miejscowości Frydrychowice

Dostawa odbiorcom 24.921 m³wody w tym: 23.831m³ dla gospodarstw domowych i 1.090m³dla odbiorców pozostałych. Stanowi to 6,09% ogółu sprzedaży i jej wzrost o 1,72% w stosunku do 2015r.

 • Wykonanie przebudowy przyłącza wody do budynku OSP z uwagi na realizowaną budowę garażu.
 • Terminowo usunięto wszystkie awarie na sieci wodociągowej i przyłączach wody.
 • Wymiana uszkodzonych wodomierzy i po terminie ich legalizacji
 • wymiana zaworów i reduktorów wody u odbiorców usług dostawy wody.

      Wodociąg Gierałtowice-Gierałtowiczki

 

 • Eksploatacja  29.023,0mb sieci wodociągowej oraz 421szt przyłączy wodociągowych o dł. 18.056,0 będących na mieniu komunalnym i 9 szt o dł.300mb w eksploatacji GZW.
 • Wykonanie przez inwestorów indywidualnych i odbiór 9 szt nowych przyłączy o dł.401mb o wartości 13.526,0zł

Gierałtowice : Dostawa odbiorcom 44.115,9 m³wody w tym: 41.315,9m³ dla gospodarstw domowych i 2.800m³dla odbiorców pozostałych. Stanowi to 10,78% ogółu sprzedaży .

Gierałtowiczki : Dostawa odbiorcom 12.018 m³wody w tym: 11.808m³ dla gospodarstw domowych i 210m³dla odbiorców pozostałych. Stanowi to 2,94 % ogółu sprzedaży.

 • Przegląd i sprawdzenie działania, konserwacja 100% szt hydrantów p. poż.,wymiana niesprawnych hydrantów i ich zasuw .
 • Oznaczono tablicami informacyjnymi teren pośredniej i bezpośredniej strefy ochrony sanitarnej ujęcia wody SUW Gierałtowice na terenie miejscowości Gierałtowice , Gierałtowiczki
 • rozpatrzono wnioski i wydano 9 szt warunków przyłączeniowych do urządzeń wodociągowych dla inwestorów indywidualnych z miejscowości Gierałtowice i Gierałtowiczki.
 • Terminowo usunięto wszystkie awarie na sieci wodociągowej i przyłączach wody.
 • Wymiana uszkodzonych wodomierzy i po terminie ich legalizacji
 • wymiana zaworów i reduktorów wody u odbiorców usług dostawy wody.
 • Wymiana 2 szt przyłączy wodociągowych
 • Wymiana sieci wodociągowej DN110mm PE o długości 152mb w miejscowoścGierałtowiczki.
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w Gierałtowiczkach II etap . Wykonano 399 mb sieci wodociągowej PE 110mm oraz 206 mb przewiertu sterowanego DN 160mm Zgłoszenie budowy do użytkowania w m-cu styczniu 2017r

62.627,58 zł

 • Wykonano remont obudów studni  i wymieniono część rurociągów pomiędzy  studniami na ujęciu wody SUW Gierałtowice.
 • Uzyskano decyzję Dyrektora RZGW Kraków ustanawiającą teren ochrony bezpośredniej i pośredniej dla ujęcia wody podziemnej w Gierałtowicach.

      .

     4. Produkcja i sprzedaż wody ogółem:

 

l  pobrano i uzdatniono        –       425.491   m³ wody w tym SUW G-ce -406.100m³ ,                                                    Wieprz Górka – 14.492m³ , Sikora – 4.899m³

l  zakup hurtowy wody     – ok.1200 m³ wody w tym Andrychów ok.530 m³ , Kęty 670m³

l  sprzedaż hurtowa /Radocza/    – 8.268m³

l  dostarczono odbiorcom     –           409.259,4   m³ wody  w tym:

–  gospodarstwa domowe    –         351416   m³wody

–                    pozostali odbiorcy            –   57.843,4 m³ wody

Wzrost sprzedaży wody w stosunku do analogicznego okresu 2015r o 2,64%

Z budżetu Gminy Wieprz przekazano dotację przedmiotową dla gospodarstw domowych w wysokości 158.359,62zł