Działalność

Informujemy, że dane osobowe będące w posiadaniu Gminnego Zakładu Wodociągów są chronione i będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Zakładu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku ( Dz. U. z 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zmianami)

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Wodociągów w Wieprzu za 2016 rok.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Wodociągów w Wieprzu za 2016 rok

 

          I N F O R M A C J A

O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓWW WIEPRZU  W OKRESIE:

                                               01.01.2016 – 30.12.2016 r.

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zrealizował następujące przedsięwzięcia:

 1. Działalność bieżąca:

–  eksploatacja  3 szt ujęć wody: SUW  Gierałtowice, Sikora i Wieprz Górka

–   pobór i uzdatnianie wody, eksploatacja SUW Gierałtowice

–  eksploatacja  4 szt zbiorników na wodę i 5 szt przepompowni wody

–  eksploatacja 161.486 mb sieci wodociągowej i 2968,0 szt przyłączy o długości 155.844mb

–  wykrywanie nieszczelności sieci wodociągowej i usuwanie awarii wodociągowych

–  bieżąca kontrola jakości świadczonych usług – realizacja monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Powiatową Stację – Sanitarno Epidemiologiczną w Wadowicach

      2.   Inwestycje własne GZW Wieprz:

 

lp

                                Opis zadania inwestycyjnego

Wartość netto / zł /

1

Rozbudowa sieci wodociągowej w Gierałtowiczkach II etap, w 2016r wykonano 399 mb PE 110mm , Przewiert sterowany DN 160mm o dł. 206mb.Zgłoszenie zakończenia inwestycji styczeń 2017r

62.627,58

2

Rozbudowa sieci wodociągowej Wieprz Podgórze, Wieprz Centrum . Wykonano sieć wodociągową PE 110mm o długości 437mb.Zgłoszenie zakończenia inwestycji styczeń 2017r.

29.533,29

3

Budowa zbiornika na wodę v-440m³ w Gierałtowicach – opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę

23.800,00

4

Opracowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę -Budowa agregatu prądotwórczego SUW Gierałtowice

5.730,00

5

Modernizacja zdalnego sterowania międzyobiektowego : SUW -Zbiornik wieżowy-pompownia Frydrychowice- zbiornik Wieprz

w tym: SUW 8.100zł ,zbiornik wież. 7.200zł , pompow. F-ce 5.900zł , zbiornik Wieprz 18.350zł

39.550,00

                                                                                            razem

 161.300,87       

 

 3.Zakupy inwestycyjne ze środków GZW Wieprz

 

lp

                                Nazwa sprzętu

      Wartość /netto/ zł

1

Pompy wirowe, pompy głębinowe

w tym: SUW Gieraltowice -3szt            30.098,56zł

           -pomp. Wieprz Przedszk.           4.842,88zł

        34.941,44

2

Telewizja przemysłowa na obiekcie SUW Gierałtowice

5.160,00

3

Zakup i wdrożenie programu komputerowego-rozliczenie sprzedaży wody

25.109,00

                                                                                razem

                         65.210,44

 

 4.Remonty i nowe podłączenia:

 

Wodociąg Wieprz

Eksploatacja 40.354mb sieci wodociągowej oraz 1.100 szt przyłączy wodociągowych o dł. 43.493 mb będących na mieniu komunalnym oraz 22 szt /o dł. 537mb w eksploatacji GZW

 • Eksploatacja 2 szt przepompowni wody „Wieprz górka przedszkole” i „Wieprz reduktorownia” , Zbiornika wody V-300m³z pompownią podziemną oraz  ujęcia wody podziemnej ” Wieprz Górka”

l  Wymiana sieci wodociągowej DN32 stal na DN110mmPE o długości 147mb

l  Przebudowa przejścia pod ciekiem wodnym przy ul. Podgórze- przewiert sterowany DN 160mm PE o długości 48mb

l  Wykonanie dodatkowego zasilania w wodę ul. Podgórze i ul. Górskiej

l  Wykonanie remontu i przebudowy studni redukcyjnej DN1200mm ,montaż reduktora DN 100mm na połączeniu wodociągu z Andrychowem przy ul. Biała Droga. Wartość robót ok. 11.000zł.

l  Wymiana stalowych przyłączy wodociągowych na PE 32 -50mm o dł. 679mb/21szt przy ul. Beskidzka , Podgórze, Kuwik , Kalinowa i Wadowicka. Wartość wykonanych robót ok. 47.530zł

l  Przegląd i sprawdzenie działania 148szt hydrantów p. poż. ,wymiana niesprawnych hydrantów i zasuw hydrantowych.

l  Wykonanie na terenie zbiornika wody studni hydroforowej z uzbrojeniem technologicznym do zasilania punktu poboru wody na cmentarzu parafialnym w Wieprzu.

l  Przebudowa instalacji elektrycznej  i montaż  urządzeń sterowania radiowego na zbiorniku wody V-300m³.

l  Wykonanie przez inwestorów indywidualnych i odbiór 18 szt nowych przyłączy o dł. 978mb i wartości 21.189,0zł.

l  Oznaczono tablicami informacyjnymi teren  pośredniej ochrony sanitarnej ujęcia wody Suw Gierałtowice na terenie miejscowości Wieprz.

l  Dostawa odbiorcom 169.070,6 m³wody w tym:  dla gospodarstw domowych 142.529,2m³ i 26.541,4m³dla odbiorców pozostałych. Stanowi to 41,31% ogółu sprzedaży. Wzrost sprzedaży o 2,3% w stosunku do roku poprzedniego.

Współpraca z wykonawcą inwestycji kanalizacji sanitarnej w zakresie uzgodnień, nadzoru i usuwaniem uszkodzeń urządzeń wodociągowych.

l  Terminowo usunięto wszystkie awarie na sieci wodociągowej i przyłączach wody.

l  Wymiana uszkodzonych wodomierzy i po terminie ich legalizacji

l  wymiana zaworów i reduktorów wody u odbiorców usług dostawy wody.

l  Dokończenie rozbudowy sieci wodociągowej Wieprz Centrum  i Wieprz Podgórze rurociąg PE 110mm o długości 437mb i wartości 29.593,29zł/netto/.

Wykonanie pętli wodociągowej umożliwiającej awaryjną dwukierunkową dostawę wody z ul. Centralnej do ul. Beskidzkiej.

l  Rozpatrzono wnioski i wydano 22szt warunków przyłączeniowych do urządzeń wodociągowych dla inwestorów indywidualnych z miejscowości Wieprz

l  Terminowo usunięto wszystkie awarie na sieci wodociągowej i przyłączach wody.

l  Wymiana uszkodzonych wodomierzy i po terminie ich legalizacji

l  wymiana zaworów i reduktorów wody u odbiorców usług dostawy wody.

 

Wodociąg Frydrychowice

 

Eksploatacja  32.799,0mb sieci wodociągowej oraz 558 szt przyłączy wodociągowych o dł. 48.775,5 będących na mieniu komunalnym i 14szt o dł. 610mb w eksploatacji GZW.

Eksploatacja pompowni i zbiornika V-300m³ , oraz przepompowni wody Frydrychowice Szkoła

l  Budowa  i odbiór 9szt  nowych przyłączy wodociągowych DN 32-63mm PE o dł. 1.071mb i wartości 20.079,0zł./inwestorzy indywidualni/.

l  Pogwarancyjny przegląd i usunięcie usterek szafy sterowania zestawu pompowego na pompowni Frydychowice Zbiornik .Wymiana 1 szt pompy wirowej o udoskonalonych parametrach hydraulicznych.

l  Przegląd i sprawdzenie działania, konserwacja 101szt hydrantów p. poż.   -wymiana niesprawnych zasuw i hydrantów.

l  Przegląd i regulacja agregatu prądotwórczego z panelem sterującym , będącym rezerwowym źródłem zasilania energetycznego pompowni.

l  Modernizacja urządzeń zdalnego cyfrowego sterowania radiowego pomiędzy Zbiornik wody Frydrychowice -SUW Gierałtowice- wartość 5.900,00 zł/netto/.

l  Oznaczono tablicami informacyjnymi teren  pośredniej ochrony sanitarnej ujęcia wody Suw Gierałtowice na terenie miejscowości Frydrychowice.

l  Dostawa odbiorcom 51.914,6 m³wody w tym: 48.878,6m³ dla gospodarstw domowych i 3.036m³dla odbiorców pozostałych. Stanowi to 12,69% ogółu sprzedaży i jej wzrost o 5,46% w stosunku do 2015r.

l  Rozpatrzono wnioski i wydano 9szt warunków przyłączeniowych do urządzeń wodociągowych dla inwestorów indywidualnych z miejscowości Frydrychowice

l  Terminowo usunięto wszystkie awarie na sieci wodociągowej i przyłączach wody.

l  Wymiana uszkodzonych wodomierzy i po terminie ich legalizacji

l  wymiana zaworów i reduktorów wody u odbiorców usług dostawy wody.

  Wodociąg  Nidek

 

 • Eksploatacja  19.279,0mb sieci wodociągowej oraz 276 szt przyłączy wodociągowych o dł. 12.479,5 będących na mieniu komunalnym i 10szt o dł.394mb w eksploatacji GZW.
 • Eksploatacja pompowni wody i zestawu pompowego Nidek Matusiak.
 • Wykonanie przez inwestorów indywidualnych i odbiór 10 szt nowych przyłączy o dł.337,0mb o wartości 15.285,0zł
 • Przegląd i sprawdzenie działania, konserwacja 82szt hydrantów p. poż. , wymiana niesprawnych hydrantów i ich zasuw.
 • Oznaczono tablicami informacyjnymi teren  pośredniej ochrony sanitarnej ujęcia wody Suw Gierałtowice na terenie miejscowości Nidek.
 • Wykonanie remontu i przebudowy studni redukcyjnej DN1200mm ,montaż reduktora DN 100mm na połączeniu wodociągu z siecią Gminy Andrychów przy ul. Biała Droga co stanowi dodatkowe rezerwowe źródło zasilania miejscowości Nidek. Wartość robót ok. 11.000zł.
 • Terminowo usunięto wszystkie awarie na sieci wodociągowej i przyłączach wody.
 • Wymiana uszkodzonych wodomierzy i po terminie ich legalizacji
 • wymiana zaworów i reduktorów wody u odbiorców usług dostawy wody.

Dostawa odbiorcom 45.773,3 m³wody w tym: 339.787,3m³ dla gospodarstw domowych i 5.986m³dla odbiorców pozostałych. Stanowi to 11,18 % ogółu sprzedaży i jej wzrost o 18,85% w stosunku do 2015r.

 • Przekazanie do eksploatacji  sieci wodociągowej w Nidku 1.232 mb PE 110mm , dodatkowa linia zasilająca miejscowość Nidek w wodę z ujęcia wody w Gierałtowicach

65.787,66zł

     Wodociąg  Przybradz

 

 • Eksploatacja  13.879,0mb sieci wodociągowej oraz 216 szt przyłączy wodociągowych o dł. 13.193mb będących na mieniu komunalnym i 8szt o dł.496mb w eksploatacji GZW.
 • Wykonanie przez inwestorów indywidualnych i odbiór 2 szt nowych przyłączy odł.164,0mb o wartości 2.590,0zł
 • Rozpatrzono wnioski i wydano 2szt warunków przyłączeniowych do urządzeń wodociągowych dla inwestorów indywidualnych z miejscowości Frydrychowice

Dostawa odbiorcom 24.921 m³wody w tym: 23.831m³ dla gospodarstw domowych i 1.090m³dla odbiorców pozostałych. Stanowi to 6,09% ogółu sprzedaży i jej wzrost o 1,72% w stosunku do 2015r.

 • Wykonanie przebudowy przyłącza wody do budynku OSP z uwagi na realizowaną budowę garażu.
 • Terminowo usunięto wszystkie awarie na sieci wodociągowej i przyłączach wody.
 • Wymiana uszkodzonych wodomierzy i po terminie ich legalizacji
 • wymiana zaworów i reduktorów wody u odbiorców usług dostawy wody.

      Wodociąg Gierałtowice-Gierałtowiczki

 

 • Eksploatacja  29.023,0mb sieci wodociągowej oraz 421szt przyłączy wodociągowych o dł. 18.056,0 będących na mieniu komunalnym i 9 szt o dł.300mb w eksploatacji GZW.
 • Wykonanie przez inwestorów indywidualnych i odbiór 9 szt nowych przyłączy o dł.401mb o wartości 13.526,0zł

Gierałtowice : Dostawa odbiorcom 44.115,9 m³wody w tym: 41.315,9m³ dla gospodarstw domowych i 2.800m³dla odbiorców pozostałych. Stanowi to 10,78% ogółu sprzedaży .

Gierałtowiczki : Dostawa odbiorcom 12.018 m³wody w tym: 11.808m³ dla gospodarstw domowych i 210m³dla odbiorców pozostałych. Stanowi to 2,94 % ogółu sprzedaży.

 • Przegląd i sprawdzenie działania, konserwacja 100% szt hydrantów p. poż.,wymiana niesprawnych hydrantów i ich zasuw .
 • Oznaczono tablicami informacyjnymi teren pośredniej i bezpośredniej strefy ochrony sanitarnej ujęcia wody SUW Gierałtowice na terenie miejscowości Gierałtowice , Gierałtowiczki
 • rozpatrzono wnioski i wydano 9 szt warunków przyłączeniowych do urządzeń wodociągowych dla inwestorów indywidualnych z miejscowości Gierałtowice i Gierałtowiczki.
 • Terminowo usunięto wszystkie awarie na sieci wodociągowej i przyłączach wody.
 • Wymiana uszkodzonych wodomierzy i po terminie ich legalizacji
 • wymiana zaworów i reduktorów wody u odbiorców usług dostawy wody.
 • Wymiana 2 szt przyłączy wodociągowych
 • Wymiana sieci wodociągowej DN110mm PE o długości 152mb w miejscowoścGierałtowiczki.
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w Gierałtowiczkach II etap . Wykonano 399 mb sieci wodociągowej PE 110mm oraz 206 mb przewiertu sterowanego DN 160mm Zgłoszenie budowy do użytkowania w m-cu styczniu 2017r

62.627,58 zł

 • Wykonano remont obudów studni  i wymieniono część rurociągów pomiędzy  studniami na ujęciu wody SUW Gierałtowice.
 • Uzyskano decyzję Dyrektora RZGW Kraków ustanawiającą teren ochrony bezpośredniej i pośredniej dla ujęcia wody podziemnej w Gierałtowicach.

      .

     4. Produkcja i sprzedaż wody ogółem:

 

l  pobrano i uzdatniono        –       425.491   m³ wody w tym SUW G-ce -406.100m³ ,                                                    Wieprz Górka – 14.492m³ , Sikora – 4.899m³

l  zakup hurtowy wody     – ok.1200 m³ wody w tym Andrychów ok.530 m³ , Kęty 670m³

l  sprzedaż hurtowa /Radocza/    – 8.268m³

l  dostarczono odbiorcom     –           409.259,4   m³ wody  w tym:

–  gospodarstwa domowe    –         351416   m³wody

–                    pozostali odbiorcy            –   57.843,4 m³ wody

Wzrost sprzedaży wody w stosunku do analogicznego okresu 2015r o 2,64%

Z budżetu Gminy Wieprz przekazano dotację przedmiotową dla gospodarstw domowych w wysokości 158.359,62zł