Informacje

Informacja w sprawie wyznaczenia w 

Gminnym Zakładzie Wodociągów w Wieprzu

Inspektora Ochrony Danych 

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu wyznaczył do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych :

 • Panią Marię Ziembla –   kontakt  e mail : iod.gzw@wieprz.pl                                             

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI WIEPRZ

Gminny Zakład Wodociągów, 34-122 Wieprz,ul. Centralna 5, zwraca się z prośbą do odbiorców wody i mieszkańców miejscowości Wieprz o zgłaszanie zastrzeżeń i usterek związanych z uzbrojeniem sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych powstałych podczas realizacji budowy kanalizacji sanitarnej.

Powyższe dotyczy zasypanych skrzynek zasuwowych ,ich braku, hydrantów p.poż. itp.

Prosimy o kontakt telefoniczny po numerem :

33 8755061, po godzinie 15-tej : 605651310

Dziękujemy za dokonane zgłoszenia. 

…………………………………………………………………………………………………..

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Zakładzie Wodociągów w Wieprzu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODO, iż:

 1. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mieczysław Pabiś będący kierownikiem GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW z siedzibą władz przy ul.Centralna 5, 34-122 Wieprz, tel. +48 338755061, faks +48338755061, e-mail: biuro@gzw.wieprz.pl

 1. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)pod adresem poczty elektronicznej: iod.gzw@wieprz.pl

2)pisemnie na adres siedziby Administratora.

 1. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

1.Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych przez Urząd Gminy Wieprz, określonych przepisami prawa,
w szczególności w art. 6 – 10d ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących gminie uprawnień, bądź spełnienia przez gminę obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

2.Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 1. Odbiorcy danych osobowych.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

1.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2.Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:

1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

-sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

-usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

2. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,

3. przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 1. Prawo do cofnięcia zgody.

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do cofnięcia zgody.

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

1.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

1)ustawowym,

2)umownym,

3)warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2.W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3.W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,
nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

……………………………………………………………………………………….

INFORMACJA

informacja

……………………………………………………………………………………………………….

OGŁOSZENIE 

Gminny Zakład Wodociągów apeluje do Odbiorców wody o konieczności zabezpieczenia istniejących instalacji wodociągowych i wodomierzy przed sezonem zimowym.

Najbardziej na rozmrożenie narażone są instalacje zlokalizowane w niezamieszkałych budynkach i niezakończonych inwestycjach mieszkaniowych.

Przypominamy, że zabezpieczenie urządzenia pomiarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami jest obowiązkiem Odbiorcy wody. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW 

W związku z trwającym okresem suszy występuje zmniejszenie wydajności eksploatowanych gminnych ujęć wody.

Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów w Wieprzu zwraca się do odbiorców wody o oszczędne i racjonalne korzystanie z pobieranej wody.